Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dávám společnosti AGENDER s.r.o, se sídlem Praha 4, Višňová 20, 140 00, IČ: 24261335, zapsané u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 198390 a společnosti OPEN MIND SOCIETY, s.r.o., se sídlem Praha 4, Višňová 1343/20, PSČ 140 00, IČ: 091 487 36, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331674 (dále jen „Správce“) 

TENTO SOUHLAS:

se zpracováním elektronickou cestou mnou poskytnutých osobních údajů prostřednictvím Elektronických systémů, v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a případně osobních údajů, které Správci v budoucnu poskytnu v rámci obchodního styku se Správcem či jednání o poskytnutí služby, realizované Správcem nebo jeho zpracovatelem, se kterým Správce uzavřel, případně uzavře v budoucnu smlouvu o zpracování osobních údajů dle platné legislativy (dále jen „Osobní údaje“), za účelem nabízení obchodu a služeb (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky s využitím mých kontaktních údajů ve výše uvedeném rozsahu) a poskytování bližších informací k nabízeným službám (dále jen „Účel“), a to na dobu neurčitou.

Jestliže by mé Osobní údaje měly být předány do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, u nichž Evropská komise nevydala rozhodnutí, že zajišťují náležitou úroveň ochrany osobních údajů, implementuje Správce v takovém případě vhodné záruky k zajištění takové dostatečné úrovně ochrany, např. prostřednictvím standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

Správce může při zpracovávání Osobních údajů na výše uvedený Účel využívat smluvních partnerů – zpracovatelů, které pověřuje zpracováním Osobních údajů. V případě, že by Správce prodával svůj závod či majetek nebo některou jejich část, je oprávněn předat příslušnému kupujícímu takového závodu, majetku nebo jejich části mé Osobní údaje, které se k takovému závodu, majetku nebo jejich části váží.

Prohlašuji, že:

  • jsem byl/a informován/a, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné;

  • jsem byl(a) informován(a) o svém právu na přístup k evidovaným Osobním údajům, právu požadovat opravu, doplnění, blokaci, případně likvidaci Osobních údajů, a dále o právu požadovat po Správci vysvětlení v případech, kdy se domnívám, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnou legislativou, zejména že jsou Osobní údaje nepřesné s ohledem na Účel, a dále že mám právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Pokud bude má žádost shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel okamžitě napraví závadný stav. Pokud Správce nebo zpracovatel nevyhoví mé žádosti, mám právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na Úřad pro ochranu osobních údajů se mohu obrátit i přímo. Pro další informace mohu kontaktovat přímo Správce v adrese jeho sídla;

  • jsem si vědom(a) toho, že mám právo kdykoli tento souhlas odvolat.

Pro další informace mohu kontaktovat přímo Správce v adrese jeho sídla.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte Správce na emailové adrese: info@agender.cz

Toto prohlášení je platné od 22.5.2018