CYRIL HÖSCHL

 

Cyril Höschl je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Pro léta 2007 – 2008 byl zvolen prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008 – 2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM).

VROZENÉ A NAUČENÉ V CHOVÁNÍ

Přednáška se snaží objasnit, jaký je podíl genů a prostředí na chování a prožívání. V přednášce bude přiblížen nejnovější výzkum toho, co je v našem chování vrozené a co je
naučené (nature and nurture) a jaký prostor zbývá pro modifikace během vývoje jedince.
Jako příklad ukazatele neuroticismu coby vrozené vlohy k nízké odolnosti vůči stresu bude zmíněna schopnost číst výrazy tváří jiných lidí.

Video přednášky:

www.youtube.com/watch?v=Vc0HwfhdJ-A&gt

JAK ZVLÁDAT STRES A BRÁNIT SYNDROMU VYHOŘENÍ